Veebilehe kasutustingimused

Käesolevaga on kehtestatud MTÜ EESTI ETTEVÕTETE KRIISIABI (MTÜ)  privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja MTÜ vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning rakenduvad Teie ja  MTÜ EESTI ETTEVÕTETE KRIISIABI vahelisele suhtlusele sõltumata suhtluskanalist.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas MTÜ töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

MTÜ töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub MTÜ kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enneMTÜ-le andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge MTÜ poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Nimi: MTÜ EESTI ETTEVÕTETE KRIISIABI
Aadress: Väljaku 6a, Jüri alevik, Rae vald, 75301
E-post:  info@kriisiabikeskus.ee

1. Milliseid isikuandmeid MTÜ töötleb?
 • identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi.
 • kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.
 • teenuse andmed – andmed, mis kogutakse või luuakse teenuse osutamise käigus (sh nõustamisteenused, koolitused, mentorlusprogramm jms);
 • suhtlusandmed – nt visuaalsed ja/või audiosalvestused, mida kogume, kui külastate MTÜ korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või kui suhtlete MTÜ-ga e-posti, sõnumite või teiste suhtluskanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti tagasiside või rahulolu küsitluste või uuringute tulemusena kogutud andmed;
 • kampaaniate andmed – andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.
2.  Kuidas MTÜ isikuandmeid kogub?
 • MTÜ kogub isikuandmeid, mille:
 • Te sisestate veebilehtedel kriisiabikeskus.ee, ettevotlusnadal.ee ja uhisnadal.ee (edaspidi Veebileht);
 • Te edastate MTÜ-le e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
 • Te edastate MTÜ-le sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) vahendusel;
 • Te edastate MTÜ-le, koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt Riigi Tugiteenuste Keskus), kellel on õigus andmed edastada MTÜ-le;
 • Te edastate MTÜ-le suuliselt ja/või kirjalikult kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.
3.  Millistel eesmärkidel ja kuidas MTÜ isikuandmeid töötleb?
 • MTÜ töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. MTÜ kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige teile nõustamisteenuse või muu teenuse osutamisel või koostöölepingute sõlmimisel.
 • MTÜ töötleb ka Teie poolt MTÜ-le edastatud andmeid, sh üritustele registreerides, telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia vm vahendusel edastatud andmeid ulatuses, milles see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Kui Te olete registreerunud üritusele või tellinud teenuseid, võib MTÜ saata Teile vajalikke materjale ja/või meeldetuletusi.
 • MTÜ töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ja kutsete edastamiseks. Kui Te olete edastanud MTÜ-le isikuandmed, saate te anda MTÜ-le nõusoleku edastada Teile teavet MTÜ-i korraldatavate ning vahendatavate infopäevade, messide, välisvisiitide, kontaktreiside vm ürituste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Kui Te soovite saada MTÜ otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku MTÜ veebilehel kriisiabikeskus.ee uudiskirja listiga liitudes. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.
 • Kui Te osalete veebilehtedel ja/või sotsiaalmeedia kanalites toimuvates kampaaniamängudes, töötleb MTÜ Teie isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks ja auhinna üleandmiseks. Kampaaniamängudes osalemine on vabatahtlik.
 • MTÜ võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemist.
 • MTÜ töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on MTÜ-l aruandluse kohustus vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (edaspidi struktuuritoetuste seadus) sätestatule ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.
 • MTÜ töötleb Teie isikuandmeid ka tulenevalt MTÜ õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse huvides. Näiteks on MTÜ-l õigustatud huvi säilitada Teie kontaktandmeid tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks oma teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil ja teenuste ja toetuste väärkasutamise uurimiseks või piiramiseks. Samuti võib MTÜ õigustatud huvist tulenevalt töödelda Teie isikuandmeid tehes foto- ja videojäädvustusi infopäevadel, messidel, külastustel, välisvisiitidel, kontaktreisidel vms MTÜ-i korraldavatel üritustel turunduse eesmärgil. Nimetatud ürituste foto- ja/või videojäädvustusi kasutame, et teavitada oma kliente uudiskirja või sotsiaalmeedia vahendusel enda tegevustest.
 • MTÜ ja selle liikmed kasutavad Teie isikuandmete töötlemiseks ja kliendisuhete haldamiseks CRM tarkvara, mis kuulub MTÜ-le Eesti Ettevõtete Kriisiabi. Juurdepääs Teie isikuandmetele on MTÜ-l Eesti Ettevõtete Kriisiabi ja nõustamisteenust pakkunud sihtasutusel.
 • MTÜ jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub MTÜ isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
 • MTÜ hoolitseb, et isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest.
 • MTÜ-l on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. MTÜ ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik MTÜ kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab MTÜ Teie isikuandmeid 4 aastat järgides muuhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 140 ja struktuuritoetuste seaduses sätestatut. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat.
 • Kui andmeid edastatakse teisele vastutavale töötlejale, määrab töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad teine vastutav töötleja.
4.  Kellele MTÜ isikuandmeid edastab?
 • MTÜ avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.
 • MTÜ võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja MTÜ-le teenuse osutamiseks. Näiteks avaldab MTÜ isikuandmeid MailChimp turundusplatvormile, kes osutab MTÜ-le e-otseturunduspakkumiste saatmise teenust.
 • MTÜ on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui MTÜ-l on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel). MTÜ-il on aruandluse kohustus vastavalt struktuuritoetuste seaduses sätestatule. MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi liikmed (sihtasutused) edastavad MTÜ‑le Eesti Ettevõtete Kriisiabi andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • MTÜ tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. MTÜ võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. MTÜ tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
5.  Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
 • Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada MTÜ-le vastavasisuline teavitus. MTÜ täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.
 • Teil on õigus saada teavet MTÜ-i poolt Teie kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Teid puudutavatest töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
 • Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e‑posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.
 • Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks MTÜ neid töötles;
  • Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
 • MTÜ vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
 • MTÜ töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et MTÜ lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun MTÜ-ga ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

MTÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel või Facebooki lehe teel ning uued tingimused on kättesaadavad MTÜ Veebilehel.

Küpsiste kasutamine

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi veebilehel www.kriisiabikeskus.ee

1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad MTÜl Eesti Ettevõtete Kriisiabi pakkuda, arendada ja kaitsta MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi teenuseid ning tagada, et MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

2. Missuguseid küpsiseid kasutab MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi ja mis eesmärkidel?

MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest:

• Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meeldejätmiseks.
• Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada.

Püsiküpsiste eesmärkideks on:
o Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
o Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi teenuste osutamist.
o Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
o Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
o Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada klientide vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
o Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
o Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:
o Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.
o Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast. Me ei luba saata kasutajatele küpsiseid oma veebisaidil olevate kolmandate poolte teenuste kaudu, kui see ei ole vastava MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi veebilehel eraldi välja toodud.

Aja jooksul võib MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

3. Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada.

Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

4. Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil info@kriisiabikeskus.ee

UUDISED & ARTIKLID

Projekti viib läbi

Maakondlikud arenduskeskused